آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
عکس و متن های به سلامتی همراه با عکس
BaZiya Ye joOri TahlileT mik0nan engar ZaiDaneT [!] ×...خوب بسلامتی تو این پست اومدم متن های زیبا فاز سنگین با فونت شکسته رو قرار دادمبعضی از متن هاش معنی خاصی ندارن بعضیاشم دارن در کل مهم اینه که فازش سنگینه …!× امیدوارم لذت ببرید ×..◊ ◊ ◊ ..هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×◊ ◊ ◊ ..آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×◊ ◊ ◊ ..تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×◊ ◊ ◊ ..قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×◊ ◊ ◊ ..شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَمڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ ,, مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×◊ ◊ ◊ ..اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِتاَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×◊ ◊ ◊ ..جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×◊ ◊ ◊ ..بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشیداونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×◊ ◊ ◊ ..متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس◊ ◊ ◊ ...زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×◊ ◊ ◊ ..مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم ,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×◊ ◊ ◊ ..دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×◊ ◊ ◊ ..هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×◊ ◊ ◊ ..بیل گیتس میگِـہ : مَـטּ هَمیشِـہ آدَمآیِ تَنبَلُ بَرآیِ ڪآرآیِ سَخت اِنتِخآب میڪُنَمچوטּ اونآ رآحَت تَریـטּ رآه رو بَرآیِ اَنجآمِش پیدآ میڪُنَـטּ ! هوم ۸)) [!] ×..متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس◊ ◊ ◊ ...بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَمبِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآگآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُرفَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرریاَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهیمَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس...یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہآدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآنآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ ,, دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہحآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |: مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!◊ ◊ ◊ ..بی تو ؛ نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد ,, نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم ,, چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּاَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس◊ ◊ ◊ ..یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×◊ ◊ ◊ ..اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرددَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. مَـטּ ؛ مُقَصِر تَریـטּ مُقَصِر اِشتِبآهآتِ زندِگیِ مَـטּ ” هَستَم ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآسَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]◊ ◊ ◊ .. ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּاونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہفِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×◊ ◊ ◊ .. متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته + عکس◊ ◊ ◊ ..هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×◊ ◊ ◊ ..اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×◊ ◊ ◊ ..زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×◊ ◊ ◊ ..وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×◊ ◊ ◊ ...پآیآטּ [!] ×
آنلاین : 2
بازدید امروز : 364
بازدید دیروز : 84
بازدید هفته گذشته : 666
بازدید ماه گذشته : 2514
بازدید سال گذشته : 83458
کل بازدید : 94396
تعداد کل مطالب : 94
تعداد کل نظرات : 0
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]