آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان
احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

اسلام همواره به نكاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نكاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم

دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

احکام نکاح  ازدواج با غیر مسلمانمقالهتحقیقپروژهپایان نامهاحکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمانمقاله احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمانتحقیق احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمانپروژه احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمانپایان نامه احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلماندانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پروژهدانلود پایان نامه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان


اسلام همواره به نكاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نكاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلكه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است كه این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى كه در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن كریم است كه در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این كه از ازدواج با كفار نهى شده و واژه كافر حتى اهل كتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى كه در قرآن كریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :

ولا تنكحوا المشركات حتى یـومـن ولامة مومنة خـیر من مشركـة ولـو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرك و لو اعجبكم اولئك یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذكرون.1

زنان مشرك را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وكنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرك تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشكار بیان مى كند، باشد كه بیندیشند.

یا ایها الذین امنوا اذا جاء كم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیكم ان تنكحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله یحكم بینكم والله علیم حكیم.2

اى كـسـانـى كـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید كه ایمان آورده اند، نزد كافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان كافر حلال نیستند ومردان كافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن كـافران براى این گونه زنان هزینه كرده اند بپردازید. و اگر آنها را نكاح كنید ومهرشان را بـدهـید، مرتكب گناهى نشده اید وزنان كافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه كرده اید از مردان كـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه كرده اند از شما بخواهند، این حكم خداست، خدا میان شما حكم مى كند و او دانا وحكیم است.

الزانى لاینكح الا زانیة او مشركة والزانیة لا ینكحهها الا زان او مشرك و حرم ذلك على المومنین.3


1- بقره آیه221 2- ممتحنه آیه 10 3- نور آیه 3


مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار یـا مـشـرك را نـمى گیرد، وزن زناكار را جز مرد زناكار یا مشرك نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرون مما یقولون لهم مغفرة ورزق كریم.1

زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیكو براى آنهاست.

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم كتاب الله علیكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ولاجناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضة ان الله كان علیما حكیما * و من لم یستطع منكم طولا ان ینكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المومنات والله اعلم بایمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منكم و ان تصبروا خیر لكم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم والله علیم حـكیم.2

و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پـیـروى كنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نكاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى گیرید، واجب است كه مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحكیم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد، از كنیزان مومنى كه مالك آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یكدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید كه پاكدامن باشند، نه زناكار و نه ازآنها كه به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر كـردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ، واین براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بیم دارند كه به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر كنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا مى خواهد براى شما همه چیز را آشكار كند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، كه خدا دانا و حكیم است .

الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرین.3

امـروز چیزهاى پاكیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناكارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهركس كه به اسلام كافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانكاران خواهد بود.4

تقسیم بندی بیگانگان:

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند كه ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم:

1- مشركان 2- اهل كتاب 3- مرتدان

دانلود احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

آنلاین : 1
بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 410
بازدید هفته گذشته : 1148
بازدید ماه گذشته : 2996
بازدید سال گذشته : 83940
کل بازدید : 94878
تعداد کل مطالب : 94
تعداد کل نظرات : 0
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]